สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พันธกิจ

 ดำรงความเป็นบริษัทของเกษตรกรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ สกต. ตามแนวทางสหกรณ์

 ดำเนินการจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และบริการทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 เป็นองค์กรของเกษตรกรในการจัดการด้านการตลาดเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา

 สนับสนุนการรวบรวมผลิตภัณฑ์และผลผลิตของเกษตรกร เพื่อจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางซื้อขายระหว่าง สกต. โดยอาศัยการสนับสนุนจาก ธ.ก.ส.

 สนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตรและแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามมาตรฐานสากล

 เป็นศูนย์กลางให้บริการและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรและการตลาดอย่างทั่วถึง

 ศึกษาและดำเนินการตามข้อกำหนดระเบียบเงื่อนไขการค้าขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับตลาดการค้าสากล

 แสวงหาแนวร่วมพันธมิตรทั้งจากภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนภารกิจเป้าหมาย

view