สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วัตถุประสงค์


  เป็นองค์กรกลางของ สกต. ในการรวมกันซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และบริการทางการเกษตร ทั้งนี้รวมไปถึงการรวมกันซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็นในครัวเรือนของเกษตรกร โดยจัดหาจากภายในและภายนอกประเทศ

  รวบรวมสินค้าหรือผลิตผลการเกษตรของ สกต. ส่งไปขายทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งเป็นตัวแทนติดต่อประสานงาน ให้ สกต. ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน

  ให้บริการการจัดการแก่ สกต. ผู้ถือหุ้น และให้ความช่วยเหลือแนะนำและจัดการฝึกอบรมแก่กรรมการและพนักงานของ สกต.

  ดำเนินธุรกิจหรือจัดให้มีสวัสดิการอื่นใด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และเพื่อประโยชน์ของ สกต. และเกษตรกร

view