สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประวัติความเป็นมา


          จากข้อมูลตัวเลขรายได้ประชาชาติของประเทศไทยปรากฏอย่างชัดเจนและต่อเนื่องว่า รายได้ของภาคเกษตรกรรมมีสัดส่วนน้อยกว่ารายได้ของภาคนอกเกษตรกรรม และประชากรส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่ในชนบท โดยอาศัยเงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส. ) โดยผ่านสาขาของ ธ.ก.ส. ตามจังหวัดต่างๆ สหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรต่างๆ ธ.ก.ส. ซึ่งเป็นธนาคารรัฐบาลได้ให้สินเชื่อเพื่อสนับสนุนเกษตรกรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาตั้งแต่ปี 2509

          ต่อมาในปี 2523 ธ.ก.ส. ได้ให้บริการสินเชื่อในรูปของวัสดุอุปกรณ์และบริการทางการเกษตรร่วมกับผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดหาวัสดุอุปกรณ์และบริการทางการเกษตรที่ใช้ในการผลิตตามความต้องการของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่ยุติธรรม จนกระทั่งปี 2532 ทาง ธ.ก.ส. ได้ร่วมมือกับศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำการศึกษาวิจัยการดำเนินงานดังกล่าวของ ธ.ก.ส. พบว่า เกษตรกรร้อยละ 95 ต้องการใช้วัสดุอุปกรณ์การเกษตรภายใต้ระบบการให้สินเชื่อของ ธ.ก.ส. ต่อไป เพราะเกรงว่า หาก ธ.ก.ส. ไม่ให้การสนับสนุนสินเชื่อดังกล่าว ทางเกษตรกรจะถูกเอารัดเอาเปรียบ เรื่องราคาและคุณภาพของปัจจัยการผลิตเหมือนในอดีตที่ผ่านมา แต่ในขณะเดียวกันทาง ธ.ก.ส. กลับพิจารณาเห็นว่า ควรเป็นหน้าที่ของสถาบันเกษตรกรที่จะดำเนินการด้วยตนเอง เพราะเป็นผลประโยชน์ของเกษตรกรโดยตรง

          ดังนั้น ธ.ก.ส. จึงร่วมกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดตั้งสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ( สกต. ) ขึ้นในระดับจังหวัด จำนวน 64 สหกรณ์ โดยเริ่มดำเนินการที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรก และจนถึงปัจจุบัน มี สกต. ดำเนินงานให้บริการแก่เกษตรกรครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ โดยขอบข่ายหน้าที่ของ สกต. คือ ดำเนินการทั้งธุรกิจซื้อ ธุรกิจขาย และบริการต่างๆ ให้แก่เกษตรกรสมาชิก กล่าวคือ สกต. จะเป็นตัวแทนสมาชิกจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเกษตร หรือ สินค้าอุปโภคบริโภค และสิ่งจำเป็นอื่นๆ ให้แก่สมาชิก ตลอดจนรวบรวมผลิตผลการเกษตรเพื่อจำหน่าย รวมถึงจัดหาบริการทางการเกษตรอื่นๆ เช่น การขนส่ง การขุดบ่อน้ำ เป็นต้น โครงสร้างของ สกต. นั้น แม้จะเป็นสหกรณ์ในระดับจังหวัด แต่ได้ขยายสาขาออกไปในระดับอำเภอและหน่วยบริการสมาชิกในระดับหมู่บ้านหรือตำบลด้วย ส่วนในระดับประเทศนั้น ธ.ก.ส. ได้ร่วมกับ สกต. ทั่วประเทศ จัดตั้ง บริษัท ไทยธุรกิจเกษตร จำกัด หรือ TABCO ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานของ สกต. ทั่วประเทศ เพื่อสร้างอำนาจต่อรอง ในการรวมกันซื้อ รวมกันขาย รวมทั้งการให้บริการเพื่อประโยชน์ของเกษตรกร

          "TABCO" เริ่มขึ้นจากแนวความคิดของบรรดา สกต. ทั้ง 64 สหกรณ์ ที่มีความเห็นตรงกันว่า ถ้าหากมีองค์กรกลางของตนเอง ที่สามารถทำการแทนสมาชิกในรูปของบริษัทจำกัด โดยรวบรวมความต้องการของ สกต. ทั่วประเทศ ก็จะเป็นการสร้างอำนาจการต่อรองที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

          บริษัท ไทยธุรกิจเกษตร จำกัด หรือ TABCO จึงได้รับการจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2535 มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยมี สกต. เป็นผู้ถือหุ้น 90% และได้เชิญ ธ.ก.ส. เข้าถือหุ้นด้วย 10% ต่อมาได้มีการเพิ่มทุนเพื่อให้ สกต. ที่ตั้งขึ้นมาใหม่เข้าถือหุ้นอีก 20 ล้านบาท โดย TABCO ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสนับสนุนกิจการของ สกต. ทั้งด้านธุรกิจซื้อ-ขายและบริการ

view